طی بیست سال اخیر شرکت ابزار سرا موفق به دریافت جوایز و الواح تقدیر گوناگونی گشته است که نشانگر بهبودی مستمر شرکت در مسیر موفقیت می باشد. در زیر به تعدادی از این دستاورد ها اشاره گشته است.